اگه یه روزرفتی وبرنگشتی

بهت قول نمیدم منتظرت بمونم

ولی ازت یه خواهش دارم

وقتی اومدی یه شاخه گل روقبرم بذار